Sessie 1: Zenne en Zennekanaal over de gewestgrenzen heen
Dinsdag 22 januari 2013, 19.00u-21.30u
Brussel, Sint-Gorikshallen


Verslag en presentaties

In de gewelfde kelders van de Sint-Gorikshallen, op de plek waar de Zenne ooit het eerste leven in Brussel blies, ging op 22/01/13 de vormings- en activiteitencyclus 'Een duik in Zenne en Zennekanaal' van start. Deze eerst sessie schetste het historisch, geografisch en juridisch kader voor een diepgaande kennismaking met de waterlopen in het Zennebekken.

Thierry Demey liet een indrukwekkende fotoreeks de revue passeren. Vanuit de vereniging Badeaux houdt de heer Demey zich bezig met lokale geschiedenis en de promotie van de natuurlijke en architecturale omgeving. Zijn boeken 'Een kanaal in Brussel' en 'La Senne, de la source à l'embouchure' zijn ondertussen belangrijke bronnen geworden voor iedereen die zich in deze materie wil verdiepen. Thierry Demey voorzag zwart-wit beelden, schilderijen, historische kaarten en hedendaagse foto's van een boeiende toelichting. Niet weinig aanwezigen hadden de prachtige hallen van de vroegere vismarkt wel in levende lijve willen zien en wanneer we opnieuw in de file op de Willebroekkaai aanschuiven, zullen we terugdenken aan de schepen die hier eertijds hun goederen losten.

Thierry Demey: Zenne en kanaal: kijken naar het verleden om het heden beter te begrijpen:
- deel 1 >>
- deel 2 >>
Meer info: www.badeaux.be (FR)


Mieke De Leeuw van Grenzeloze Schelde vzw schetste daarna het belang van de Europese kaderrichtlijn Water (EKW) en de toepassing ervan in het Vlaamse, Brusselse en Waalse Gewest. De EKW wil dat alle Europese wateren in 2015 een ‘goede toestand’ bereiken, dit zowel op gebied van waterkwantiteit (niet te veel of niet te weinig) als op vlak van waterkwaliteit (ecologie en chemie). Een eerste belangrijk punt hierin was de aandacht voor een benadering per stroomgebied. Dit blijkt geen evidentie in een België waar per gewest een beheerder verantwoordelijk is voor de bevaarbare en verschillende andere beheerders voor de onbevaarbare waterlopen. Specifiek voor het Zennebekken betekent dit dat talrijke partners samen rond de tafel moeten gaan zitten om een optimaal beheer voor alle waterlopen in het rivierbekken te garanderen. Een tweede toepassing van de EKW is een multifunctionele benadering van de waterlopen. Dit houdt in dat een waterloop zodanig wordt ingericht dat rekening gehouden wordt met meerdere functies die die waterloop kan vervullen (scheepvaart, waterbeheersing, groene corridor, recreatie enz.). De EKW vormt de ruggengraat van de vormings- en activiteitencyclus: elke sessie wordt rond een van deze functies opgebouwd en intergewestelijk over het hele Zennebekken bestudeerd.

Mieke De Leeuw: De Europese Kaderrichtlijn Water en de vertaling naar de regionale wetgeving >>
Meer info >>


Tot slot bracht David Kuborn, coördinator van Coördinatie Zenne / Grenzeloze Schelde een overzichtelijk beeld van het Zennebekken met haar twee belangrijkste waterlopen: de Zenne en het 'Zennekanaal'. Hij legde de nadruk op het feit dat zowel de Zenne als het kanaal de drie gewesten in België doorkruisen. Bovendien zijn deze waterlopen en hun zijrivieren in een zeer artificieel hydraulisch systeem met mekaar verbonden, wat hun beheer bijzonder complex maakt. Mooie beelden illustreerden de grote contrasten tussen de stroomopwaartse vallei met haar grote reliëfverschillen en open ruimtes enerzijds en het sterk verstedelijkte en vlakke stroomafwaartse gebied. David Kuborn lichtte een tipje van de sluier over de vele functies van het kanaal zoals bepaald in de Europese Kaderrichtlijn Water. Hij bood hiermee een aantrekkelijk voorsmaakje voor de volgende infosessies!

David Kuborn: Een inleiding over de verbindingen, de functies en het interregionaal beheer >>Foto's >>Programma

De eerste vormingsavond geeft een inleiding over de Zenne en het Zennekanaal. Er wordt een geografische situering gegeven van het Zennebekken, de situering in het Scheldebekken en de talrijke linken tussen de natuurlijke rivier de Zenne en wat we het Zennekanaal noemen (het kanaal Charlerloi-Brussel, de haven van Brussel en het Zeekanaal Brussel-Schelde). Daarnaast wordt beknopt de geschiedenis van de verschillende delen van het Zennekanaal geschetst.
In een derde deel wordt de Europese Kaderrichtlijn Water toegelicht en de vertaling ervan in de regionale decreten en ordonnanties. Eerst wordt ingegaan op de benadering per rivierbekken, dat in het geval van de Zenne een intergewestelijke aanpak vraagt, maar dat in praktijk onder verschillende gewestelijke bevoegdheden valt. Tot slot leggen we de nadruk op de multifunctionele rol die het kanaal en de Zenne vervullen.

  • Verwelkoming en situering cursus - An Rekkers, Kanaalgidsen - Guides du canal
  • Zenne en kanaal: kijken naar het verleden om het heden beter te begrijpen -
    Thierry Demey, auteur van de publicatie 'Een kanaal in Brussel'
  • Zenne en Zennekanaal: een inleiding over de verbindingen, de functies en het interregionaal beheer - David Kuborn, Coördinatie Zenne-Coordination Senne / Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières
  • Inleiding op de Europese Kaderrichtlijn Water en de vertaling naar de regionale wetgeving -
    Mieke De Leeuw, Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières